Hướng dẫn chụp ảnh kỹ thuật số để nước da chủ thể đẹp hơn.

Digital Photography Lesson – Skin tones part 1 of 4
_ Phần 1

Digital Photography Lesson – Skin tones part 2 of 4
_ Phần 2

Digital Photography Lesson – Skin tones part 3 of 4
_ Phần 3

Digital Photography Lesson – Skin tones part 4 of 4
_ Phần 4

TÓM TẮT TIẾNG VIỆT
(Đang cập nhật)

VinaCamera.com
2008-2010