Qui định và Thỏa thuận sử dụng VinaCamera.com

Xin hãy đọc kỹ Qui định sử dụng này trước khi truy cập vào trang web VinaCamera.com.

Qui định này áp dụng với tất cả người sử dụng truy cập vào VinaCamera.com để duyệt, xem và đọc thông tin cũng như tham gia vào các hoạt động của trang web này. Qui định này, cùng với Thỏa thuận sử dụng đã được người sử dụng chấp thuận khi duyệt xem trang, tham gia gửi phản hồi và/hoặc đăng ký thành viên của VinaCamera.com, hình thành ràng buộc về trách nhiệm giữa người sử dụng, tức là bạn – được gọi chung dưới đây là người sử dụng – với VinaCamera.com. Việc truy cập và sử dụng trang web VinaCamera.com được hiểu là sự chấp nhận Thỏa thuận sử dụng và Qui định sử dụng này và đồng ý chịu sự ràng buộc qui định tại các văn bản này.

VinaCamera.com là một trang web hỗ trợ cộng đồng về thông tin, kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực nhiếp ảnh, quay phim và các vấn đề liên quan. Trang web được thiết kế cho phép mọi người có thể tham gia duyệt thông tin, đăng tải nội dung phổ biến kiến thức và kinh nghiệm đối với các vấn đề liên quan tới kỹ thuật và nghệ thuật nhiếp ảnh và điện ảnh. Người sử dụng không được phép đăng tải các nội dung thông tin không thuộc các lĩnh vực đã nêu trên.

Người sử dụng không được đăng tải các nội dung bất hợp pháp, vi phạm thuần phong mỹ tục, đe doạ, kích động bạo lực, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, xúc phạm, mạo danh cá nhân hoặc tổ chức mà mình không có quyền đại diện, hoặc bất kỳ loại thông tin (dưới mọi dạng thức bao gồm chữ viết, hình ảnh, âm thanh, v.v…) có nội dung vi phạm đường lối, chính sách và pháp luật Việt Nam.

Mọi nội dung tại trang web VinaCamera.com, dưới mọi hình thức chữ viết, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, video (trừ ảnh chụp) và các hình thức khác, đều được cung cấp miễn phí sử dụng với các mục đích phi lợi nhuận của cộng đồng, bao gồm cả cá nhân và các tổ chức thuộc mọi hình thức. Khi đã tham gia đăng tải nội dung trên trang web VinaCamera.com, người sử dụng đồng ý cho phép cộng đồng sử dụng miễn phí các nội dung đã đăng phục vụ các mục đích phi lợi nhuận của cộng đồng.

TOÀN BỘ ẢNH CHỤP (PHOTOGRAPHS) THUỘC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CỦA NGƯỜI CHỤP. VIỆC SỬ DỤNG ẢNH CHỤP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ĐỀU CẦN ĐƯỢC TÁC GIẢ CHỤP ẢNH CHO PHÉP BẰNG VĂN BẢN (WRITTEN PERMISSON).

Người sử dụng chịu hoàn toàn trách nhiệm với các nội dung mình đã đăng tải dưới mọi hình thức trên trang web VinaCamera.com và tất cả các hoạt động của mình liên quan tới trang web này, trong đó có ý thức và trách nhiệm về mặt pháp luật, thuần phong mỹ tục, bản quyền và tác quyền, tính chính xác của nội dung thông tin đăng tải cũng như ảnh hưởng của các nội dung này đến cộng đồng.

Người sử dụng cam kết tuân thủ mọi hướng dẫn sử dụng của VinaCamera.com và hợp tác cùng VinaCamera.com trong mọi hoàn cảnh và điều kiện hoạt động của trang web này. Người sử dụng có trách nhiệm thông báo với quản trị trang web các nội dung không đúng qui định do thành viên đăng trên trang web, các sự cố và hỏng hóc và các hành vi phá hoại trang web; và hợp tác với VinaCamera.com trong việc khắc phục các sự cố hỏng hóc xảy ra.

Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản của mình khi tham gia sử dụng. VinaCamera.com cam kết nỗ lực hết sức trong việc bảo mật các thông tin của người sử dụng. VinaCamera.com có trách nhiệm duy trì và bảo đảm tối đa các hoạt động của trang web. Tuy nhiên, trong các trường hợp sự cố kỹ thuật hoặc website bị phá hoại, VinaCamera.com sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về tính bảo mật và các mất mát hư hại của nội dung thông tin đã đăng tải trên trang web này.

VinaCamera.com cam kết xây dựng một trang web vì cộng đồng trong lĩnh vực nghệ thuật nhiếp ảnh và điện ảnh và có trách nhiệm kiểm tra độ chính xác của các nội dung đăng tải. Tuy nhiên, do đây là một trang web cộng đồng tham gia trao đổi nội dung thông tin, VinaCamera.com khuyến cáo người sử dụng cần hết sức thận trọng trong việc áp dụng nội dung tải trên trang web này vào các mục đích khác nhau. VinaCamera.com không thể bảo đảm tính chính xác tuyệt đối của mọi thông tin đăng tải và hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với các hỏng hóc, thiệt hại và tất cả các vấn đề khác nảy sinh ngoài thực tế liên quan tới việc sử dụng nội dung đăng tải trên trang web này. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc sử dụng nội dung đăng tải trên trang web này khi áp dụng các thông tin này trong thực tế.

Người sử dụng có toàn quyền trong phạm vi qui định đối với tài khoản đã đăng ký sử dụng thành công với điều kiện tuân thủ mọi quy định và hướng dẫn của VinaCamera.com trong việc sử dụng tài khoản đã đăng ký sử dụng. VinaCamera.com có quyền tạm khóa, thu hồi tài khoản người sử dụng đã đăng ký cũng như từ chối không cung cấp tài khoản mới trong trường hợp người sử dụng vi phạm các qui định và thỏa thuận đã chấp nhận tuân thủ. VinaCamera.com không có trách nhiệm duy trì tài khoản của người sử dụng – và các nội dung liên quan tới tài khoản sử dụng – trong các trường hợp sự cố kỹ thuật, các trường hợp bất khả kháng dưới mọi hình thức, và trong trường hợp trang web đóng cửa ngừng hoạt động.

Qui định sử dụng này có thể được thay đổi và cập nhật. VinaCamera.com có trách nhiệm thông báo về những thay đổi nếu có trên trang web này. Người sử dụng có trách nhiệm theo dõi các thay đổi ở Qui định này và cam kết tuân thủ các điều khoản mới trong qui định khi tham gia sử dụng trang web VinaCamera.com.

VinaCamera.com
2008-2013

CÁC KHOÁ HỌC NHIẾP ẢNH

VinaCamera.com Photography Training