Xem thêm thuật ngữ ống kính tại đây.

http://vinacamera.com/uploads/2010/lens-glossary.jpg

ĐANG CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI. MỜI CÁC BẠN QUAY LẠI SAU.