The Photo Workshop Book Series from Wiley

Photographing ChildrenDigital Infrared PhotographyMacro Photography

- Chụp ảnh trẻ em
- Chụp ảnh hồng ngoại
- Chụp ảnh vi vật phóng to

HDR PhotographyPortrait and Candid PhotographyPhotos That Inspire

- Chụp ảnh HDR
- Chụp ảnh chân dung và “bí mật”
- Ảnh tạo cảm hứng cho người xem

CompositionExposureLighting

- Tạo bố cục
- Phơi sáng
- Ánh sáng nhiếp ảnh

Canon EOS Digital RebelCanon EOS Digital PhotographyDigital Black and White Photography

- Chụp ảnh với Canon EOS
- Canon EOS và ảnh số
- Chụp ảnh đen trắng

Bản chỉnh sửa bổ sung lần 2 (2nd Editions)

Photographing Children 2nd EditionExposure 2nd Edition

Xem từ trang gốc: The Photo Workshop Book Series from Wiley!
Photo Workshop: Trang chủ

VinaCamera.com
2008-2011