Nikon D750: Các bộ phận và nút điều khiển phần nóc máy

VinaCamera Imaging
Hình 1. Kích vào ảnh để xem kích cỡ lớn hơn.


Nikon D750: Các bộ phận và nút điều khiển phần thân trước

VinaCamera Imaging
Hình 2. Kích vào ảnh để xem kích cỡ lớn hơn.

Nikon D750: Các bộ phận và nút điều khiển phần thân trước và đáy máy

VinaCamera Imaging
Hình 3. Kích vào ảnh để xem kích cỡ lớn hơn.

Nikon D750: Các bộ phận và nút điều khiển phần thân sau

VinaCamera Imaging
Hình 4. Kích vào ảnh để xem kích cỡ lớn hơn.

VinaCamera.com
2008-2014